PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

Mit jelent számodra Békés megye?

Jelen szabályzat a ’Mit jelent számodra Békés megye?’ című pályázat (továbbiakban: Pályázat) részvételi szabályzata.

1. A Pályázat és a szervező

A pályázat kiírója és szervezője a Marzek Kner Packaging Kft. (5600 Békéscsaba, Baross u. 9-21., adószám: 12493171-2-04., továbbiakban: Szervező)

2. Kik vehetnek részt a Pályázaton?

 • A Pályázaton részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki:
  • Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik
  • amennyiben 18. életévét nem töltötte be, 18. életévét betöltött természetes személy képviseli, aki a pályáztatni kívánt alkotást készítő törvényes képviselője (a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult)
  • a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel (a továbbiakban: Pályázó), aki a nevezési időszak alatt a pályázati feltételnek megfelelő pályamunkát elküldi és elfogadja a jelen Pályázati szabályzatban, Adatkezelési tájékoztatóban leírt valamennyi feltételt és hozzájárul adatainak a jelen Pályázati szabályzatban, Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.
 • A Pályázó kijelenti, hogy a pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.
 • A Pályázó a Pályázaton csak a saját maga által készített fényképpel/fényképekkel vehet részt. Kétség esetén a fényképpel kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni szerzői jogosultságok tisztázása és bizonyítása a Pályázót terhelik.
 • Amennyiben a Pályázót jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Pályázatban nem jogosult részt venni, illetve a Pályázatból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Pályázati szabályzat szerint történik. Amennyiben a Pályázati szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.1. A Pályázatban nem vehet részt:

 • A Szervező tulajdonosai, a szervezők, zsűritagok, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
 • egyéb, a szervezésben és lebonyolításban közvetlenük közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, vezetői, munkavállalói, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint).

3. A Pályázat időtartama, menete

A Pályázat 2021. április 01-től június 30-ig tart.

 • Nevezési időszak: 2021. április 01. 08:00 órától 2021. június 15. 24:00 óráig tart.
 • Elbírálási időszak: 2021. június 16. 12:00 órától 2021. június 30. 24:00 óráig tart.

A nevezési időszak időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, elbírálásra nem kerülnek.

A nevezési időszakot követően a Szervező által delegált zsűri kiválasztja a legjobbnak ítélt pályamunkákat.

A kiválasztott Pályamunkák megtekinthetők a www.kner.hu oldalon a Fotópályázat menüpont alatt 2021. július 1. 12:00 órától,

3.1.A Pályamunkával kapcsolatos előírások

 • A Pályamunkának a Pályázat témájához kell kapcsolódnia és a pályázati feltételeknek mindenben meg kell felelnie.
 • A Pályázatra csak saját fényképpel lehet jelentkezni, amely felett a Pályázó teljes szerzői és használati joggal rendelkezik, és amelynek témája nem ellenkezik a Magyarországon érvényes jogszabályokkal, illetve a képen szereplők személyiségi jogaival. Csak olyan kép tölthető fel, ahol a képen szereplő személy, illetve törvényes képviselője hozzájárult ehhez a felhasználáshoz. Ennek biztosítása teljes egészében a Pályázó felelőssége, a Pályázó mentesíti a Szervezőket minden harmadik fél által támasztott esetleges követelés alól.
 • A Pályázók a Pályázaton való részvétellel határozatlan időre szóló használati joggal ruházzák fel a Szervezőket, hogy a nevezett fotó(ka)t a jelen vagy jövőbeli Pályázatokkal összefüggő marketing és pr célok érdekében felhasználják. Ez a jog kiterjed a közzététel, a sokszorosítás, az illusztráció és a terjesztés lehetőségére. A Pályázó vállalja, hogy amennyiben beküldött fotóját díjazzák, azt eredeti, teljes méretben a Szervezők rendelkezésére bocsátja. A felhasználási engedély magában foglalja a benyújtott fotók minden médiacsatornán, digitális vagy nyomtatott formában történő felhasználását (beleértve a közösségi média csatornákat is, pl. Facebook, Instagram, YouTube). A nyertes fotók közzétételével együtt a Szervezők a Pályázó teljes nevét tüntetik fel szerzőként. Egyéb üzleti célra történő felhasználásra kizárólag a Pályázó külön hozzájárulása esetén kerülhet sor.
 • A Pályázat Szervezői fenntartják a jogot, hogy a megjelölt témáktól eltérő fotókat törölje és a Pályázót kizárja a Pályázatról. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy módosítsák vagy kiegészítsék a Pályázat Nevezési feltételeit.
 • A fotók szabadon utómunkázhatók, manipulálhatók, akár több saját fotóból is összeilleszthetők, ugyanakkor nem szerepelhet rajtuk semmilyen keret vagy vízjel.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden – a Szervező által megkövetelt – intézkedést megtenni vagy megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri vagy érte.

3.2.Részvételi feltételek

 • egy személy maximum 5 db képpel nevezhet
 • minimum 10 megapixeles, 300dpi felbontású kép szükséges
 • Pályázat beküldése a www.kner.hu oldalon a Fotópályázat menüpont
 • a Pályázat feltételeinek megfelelő Pályamunka beküldése
 • A pályázati munka feltöltésekor kötelezően megadandó adat a név, születési idő, telefonszám, e-mail cím.

4. Nyeremény, nyertes

Nyertesek díjazása:

 • I. hely 150.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • II. hely: 100.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • III. hely: 50.000 Ft értékű vásárlási utalvány

A Szervező által kiosztott nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

 • a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek nem felel meg;
 • az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Pályázaton, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Pályázat menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja.

5. Nyertes értesítése

A Szervező a Pályázat nyertesét a Pályázó által jelentkezésekor megadott e-mailben és telefonszámon is értesíti 2021. július 01.-10. között.

A nyertes nevét a Szervező az általa használt médiacsatornán, digitális vagy nyomtatott formában (beleértve a közösségi média csatornákat is, pl. Facebook, Instagram, YouTube) teszi közzé.

Amennyiben a Pályázó az értesítés kiküldését követő 15 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot Szervezővel, nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

6. Nyeremény átadása

A nyeremény átvételével kapcsolatosan a nyertest e-mailben tájékoztatja a Szervező a részletekről.

A Pályázók kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Pályázó miatt meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7.Nyeremény adózása

A nyereményhez kapcsolódóadófizetési kötelezettség a Szervezőt terheli, a hatályos SZJA törvény alapján.

8. A Szervező felelőssége és Szerzői jogok

A Szervező kizárja felelősségét a Pályázók téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Pályázó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó mulasztásából eredő következményekért.

A Szervező tiszteletben tartja a szerzői jogokat és kér minden Pályázót, hogy a Pályázat tisztasága érdekében ne éljenek vissza mások képeivel. A Pályázaton részt venni csak saját fényképpel lehet, az 2. és 3. pontban meghatározottak szerint. Azt a Pályázót, aki más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervező kizárja a Pályázatból.

Mivel a Szervező nem tudja hitelt érdemlően ellenőrizni a fotó(k) beküldője, készítője, valamint a fotón látható személy(ek) közötti személyazonosság fennállását, ezzel összefüggésben semmilyen felelősséget nem tud vállalni azért, ha valamely beküldő - félrevezető módon és szándékkal - nem a saját fotóit küldi be, és a fotó(k) megjelentetésével a fotó(k) készítőjét / tulajdonosát / a fotón látható személyt emiatt (anyagi és/vagy erkölcsi) kár éri. Ebben az esetben minden felelősség és kártérítési kötelezettség kizárólag a fotó(k) beküldőjét, a Pályázót terheli.

A Szervező nem köteles vizsgálni a képek eredetét, a Pályázó által elkövetett esetleges szerzői jogi jogsértésekre vonatkozóan a Szerevező minden felelősséget kizár.

A jelen Szabályzat elfogadásával a Pályázó teljes felelősséget vállal azért, hogy csak saját fényképet küld be (így annak személyhez fűződő szerzői jogosultja saját maga, illetve közösen létrehozott mű esetén az saját magát, illetve szerzőtársát illeti), továbbá kijelenti és szavatolja, hogy a beküldött képpel kapcsolatos, szükséges mértékű felhasználási jogosultsággal rendelkezik.

Kép beküldésével a Pályázó vállalja, hogy a harmadik személyek szerzői jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll, ennek keretében köteles a Szervezőt mentesíteni bárminemű felelősség alól.

Ha a Pályázó által beküldött fénykép – akár a Pályázónak felróhatóan, akár nem felróhatóan – jogszabály rendelkezésébe ütközik, vagy harmadik személy jogát sérti, az ebből fakadó minden kötelezettségért a Pályázót kizárólagos felelősség terheli. Ennek keretében köteles a Szervezőt mentesíteni bárminemű felelősség alól.

Ha a Szervező ellen a Pályázó fényképével kapcsolatban álló ügyben eljárás indul, akkor a Pályázó köteles közbenjárni, hogy a Szervezőt az eljárásból, ill. perből elbocsájtásra kerüljön, továbbá köteles beavatkozóként a perbe belépni és hozzájárulni ahhoz, hogy a Szervezőt elbocsássák a perből, velük szemben az eljárást megszüntessék, ill. az elmarasztaló határozat alól mentesítsék.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a beküldött képeket weblapján, Facebook oldalán, a pályázattal kapcsolatban kiadott sajtóközleményben, egyéb anyagokban megjelenítse. A Szabályzat elfogadásával a Pályázó kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az általa benyújtott pályamunkák tekintetében nem tart igényt az ebből eredő jogokra, sem szerzői jogdíjra.

A Szabályzat elfogadásával a Pályázó kifejezetten, írásban hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező művét a Pályázat ideje alatt, illetve azt követően is felhasználja, valamint kifejezetten lemond a művel kapcsolatos díjazásról. A Pályázó műveire kifejezetten ingyenes, földrajzi, valamint felhasználási mód és mérték korlátozása nélküli, határozatlan időre szóló, nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Szervező számára, így különösen, de nem kizárólagosan, hogy a Szervező a képről másolatot készítsen, azt saját gazdasági céljaira felhasználja.

9. Adatkezelés

A Pályázó személyes adatainak kezeléséről részletesen a www.kner.hu oldalon a Fotópályázat menüpont alatt kaphat bővebb tájékoztatást.

A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa szerint tájékoztatja a Pályázót, hogy a Pályázaton való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Pályázó hozzájárulásán alapul.

Fénykép beküldésével, valamint nevének, születési idejének, telefonszámának és e-mail címének megadásával a Pályázó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

9.1. Azáltal, hogy a Pályázó részt vesz a Pályázaton

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Pályázaton, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje,
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Pályázat lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.
 • Pályázaton való részvételével kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a fenti pontokban meghatározottakon túl a Pályázó nevét nyilvánosságra hozza digitális vagy nyomtatott formában (beleértve a közösségi média csatornákat is, pl. Facebook, Instagram, YouTube).

10. Kizárás

A Pályázatból kizárásra kerülnek azok a Pályázók, akik a Pályázat szellemével ellentétesen vesznek részt a Pályázaton, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, valamint a Szabályzatban leírt egyéb feltételek megszegése esetén külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárja a Pályázót a Pályázatból.

Kizárás esetén a Pályázó nem tarthat igényt nyereményre, illetve – amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, vagy bár a kizárás oka már a nyeremény átadása előtt jutott a Szervező tudomására, de a szükséges vizsgálat már csak a nyeremény átadása után zárul le, úgy a már átadott nyereményét – illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét – köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Pályázó, illetve fénykép helyett saját belátása szerint egy másik Pályázót, illetve fényképet hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.

11.Felelősség

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervezőnem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik felelősséggel. A Szervező kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

12. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására, a Pályázat időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt és az elbírálást követő 30. napig elérhető a www.kner.hu oldalon a Fotópályázat menüpont alatt.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a fotopalyazat(at)kner.hu e-mail címre.

Békéscsaba, 2021. március 31.

Marzek Kner Packaging Kft.